Informacje podstawowe 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MASZEWKU

 

NIP:

 841-15-19-133

REGON:

 001174334

Dyrektor:

 mgr Elżbieta Kulczycka

Siedziba:

 Maszewko 7

 84-352 Wicko

Telefon:

 59 86 11 989

Strona internetowa:  www.spmaszewko.wicko.eu

E-mail:

 spmaszewko@tlen.pl

 

Szkoła Podstawowa w Maszewku jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wicko.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.


W szkole pracuje 13 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi. Uczymy się w  bardzo dobrych warunkach lokalowych. W latach 2009 - 2011 budynek szkoły został rozbudowany. Do istniejącej części dobudowano nowoczesną salę gimnastyczną z pełnym zapleczem socjalnym, sekretariatem, gabinetem dyrektora oraz salami dydaktycznymi. Ponadto wokół szkoły powstały nowe chodniki, parking, zajezdnia dla autokaru szkolnego. Teren szkoły jest ogrodzony, a w jego obrębie znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna. Wokół szkoły jest dużo zieleni. Budynek położony jest w dogodnym miejscu i zapewnia dzieciom wyjątkowe bezpieczeństwo. Szkołę wyróżnia nie tylko nowoczesna infrastruktura, ale także zaplecze dydaktyczne, które jest stale wzbogacane.

Poza tradycyjnymi salami lekcyjnymi szkoła posiada:

 • pracownię komputerową
 • sale edukacyjne bogato wyposażone w zestawy multimedialne ze stałym łączem internetowym
 • skomputeryzowaną bibliotekę i czytelnię z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • obiekty sportowe:  piękną salę gimnastyczną i zewnętrzną siłownię
 • gabinet pedagoga i logopedy

Szkoła zapewnia uczniom:

 • opiekę w świetlicy szkolnej w godz. 7.00 – 14.50
 • opiekę logopedy psychologa i pedagoga szkolnego,
 • rozwój zainteresowań sportowych,
 • zajęcia pozalekcyjne przedmiotowe, artystyczne, sportowe,
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze,
 • obiady w stołówce szkolnej,

Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze  zrozumieniem
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • dochodzenie do rozumienia a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności  przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi  i siebie
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata poprzez  stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności:

 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz  większej odpowiedzialności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
 • prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich,
 • podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i  nawyków
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
 • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

Wszystkie podmioty szkoły: dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie i rodzice angażują się w rozwiązywanie problemów i mogą liczyć na wzajemną pomoc. Szkoła jest organizatorem dużej ilości imprez kulturalnych, artystycznych oraz uroczystości. Integrowaniu jej ze środowiskiem lokalnym sprzyja nawiązywanie dobrych kontaktów z instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami oraz firmami działającymi na terenie gminy. Warto zwrócić uwagę na to, jak niezwykle ważną rolę w życiu szkoły pełnią rodzice uczniów, którzy wspólnie podejmują różnorodne działania na rzecz dzieci, wspomagają szkołę w bardzo wielu aspektach. Są prawdziwymi jej współgospodarzami.


Fotografia Szkoły Podstawowej w Maszewku

 

Fotografia Szkoły Podstawowej w Maszewku

 

Fotografia Szkoły Podstawowej w Maszewku

 

Fotografia Szkoły Podstawowej w Maszewku

 

Liczba odwiedzin : 2144
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa w Marszewku
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lis
Czas wytworzenia: 2016-01-22 11:51:06
Czas publikacji: 2016-01-28 23:45:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak